Open Royal Academy dle zákona č. 106 /1999 Sb.
Open Royal Academy (Europe /America), Piso 6.B IZQUIERDA, C. Doctor Maranon n. 4, 180 14 Granada, ESPANA prostřednictvím u ČR registrovaného partnera Open Royal Academy: Společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, IČ:  227 24 303.  Petra Přichystala 14, 779 00 Olomouc


Úřad vlády České republiky

Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 PrahaVěc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.I.

Kdy, jakými dokumentem a kterého orgánu I.A) je v ČR rozhodnuto o právně závazné metodice měření obsahu THC v konopí policií. I.B) Pokud má policie výjimku a nemusí používat právně závaznou evropskou metodiku, zašlete dokument o výjimce měření obsahu THC ve smyslu kontroly obchodovatelných produktů konopí (včetně semen) dle směrnice 98/34/ES.

II.

Jakým dokumentem II. A) získala ČR výjimku pro 3 zcela rozličné druhy konopných produktů (podle obsahu CBD a THC) uvedené v definici konopí (konopného produktu) v zákoně o  návykových látkách s obsahem do 0,3% / nad 0,3 %  THC.  II. B) Sdělte, zda je výjimka vyřešena v přístupové smlouvě ČR k EU a sdělte náležitosti. II. C) Sdělte výjimku pro ČR pro možnost pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC, nikoliv do 0,2% THC, jak je v EU zákonnou normou. II. D) Sdělte orgán pro registrace genetik konopí s obsahem do 0,3% THC, když konopí do 0,2% THC je dle EU registrováno v tzv. odrůdových knihách.  III.

Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka pro notifikaci novely zákona návykových látkách dle 98/34/ES schválené jako zákon č. 273/2013 Sb., když schválená novela uvedená ve Sbírce zákonů v září 2013 se od novely zaslané v květnu 2012 Českou republikou Evropské komisi k notifikaci dle 98/34/ES zcela zásadně odlišuje právě v technických aspektech výroby produktů z konopí do a nad limit % THC včetně limitů % THC pro šlechtění a pěstování, což je jinak v rozporu s právem EU i ČR.IV.

Pokud pro věc uvedenou v žádosti č. III. nebyla ČR udělena výjimka, jakým dokumentem byla ČR udělena výjimka nenotifikovat do roku 2014 dle 98/34/ES novelizace změn technických předpisů ustanovení zákona o návykových látkách od roku 2004 u výroby (včetně šlechtění) konopí a konopných produktů s obsahem do/nad 0,3% THC, a to k jednání (na ploše do/nad 100m2/subjekt) IV. A) bez povolení úřadů (§§ 5, odst. 5 a 29) IV. B) s povolením úřadů (§§ 8 a 24) včetně IV. C) novelizace ustanovení o výrobě a izolaci konopných pryskyřic (§ 15, pism. f) ve smyslu 98/34/ES dle novely zákonem č. 50/2013 Sb. včetně předchozích novelizací a změn po vstupu do EU.  V.

Jakým dokumentem byla pro ČR udělena výjimka V. A) nenotifikovat dle 98/34/ES čtyři obchodovatelné produkty (odrůdy) konopí uvedené ve vyhlášce MZ ČR č. 221/2013 Sb. s garantovaným obsahem CBD a THC. V. B) pro jakého konkrétního výrobce daných genetik konopí (produktů) uvedených ve vyhlášce MZ ČR tak ČR směla činit. V. C) Pokud dané genetiky konopí notifikoval dle 98/34/ES výrobce, sdělte podkladové vědecké studie dokládající terapeutický efekt právě těchto a takto složených genetik konopí vůči konkrétní nemoci za deklarovaného způsobu užití a dávkování konopného produktu, které vedly ČR k uvedení daných genetik do  vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. V. D)Jaká kriteria složení genetik konopí ohledně kanabinoidů CBD a THC byla ČR přijata pro zavedení obchodovatelných konopných produktů do vyhlášky MZ ČR.

VI.

Jaký dokument, kterého orgánu a kterého/kterých států VI. A) rozhodl o registraci názvu (značky) čtyř obchodovatelných odrůd (produktů) konopí s deklarovaným obsahem CBD a THC ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 221/2013 Sb. VI. B) Pokud v ČR a EU, resp. u členských zemích EU existují orgány pro registraci genetik (produktů) konopí s obsahem nad 0,2% THC jako mají genetiky konopí do 0,2% THC v rámci registrace do tzv. odrůdových knih, sdělte názvy, kontaktní údaje a podmínky k registraci.  

VII.

Které státní orgány ČR jsou odpovědné za VII. A) kontrolu a bezbariérovou realizaci obchodu s konopím dle směrnice 98/34/ES VII. B) podporu výzkumu šlechtění léčivých odrůd konopí s VII. C) obsahem do 0,3% THC a VII. D) s obsahem nad 0,3% THC. VII. E) Pokud takové orgány v ČR nejsou, (možná nad rámec zákona 106/1999 Sb.) žádáme vědět, zda je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky orgánem, který může danou věc kompetenčně opravdu urychleně vyřešit i s ohledem na povolení výroby (2004/2009) a pěstování a šlechtění konopí (2004/2014) s obsahem do/nad 0,3% THC na ploše do/nad 100 m2 pěstitelské plochy (2004) k výzkumným (pokusnickým) a terapeutickým účelům a možnost prodeje léčivých genetik konopí a semen pěstitelům v EU i mimo EU dle 98/34/ES. 


Překlad: Jaromír Kafka, MMCA, AK DHC (IČ: 266 70 232) 

Supervize: Stepan Fryi (USA)

Dne 26. 12. 2013                       

Jana Dvořáková, předsedkyně správní rady Art Language Factory


Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.


Žadatel: AK Diag Human Cannabis. IČ: 266 70 232. Tylova 963/2,779 00 Olomouc. Email: openroyalacademy@gmail.com  Správní rada: Dušan Dvořák, MMCA (ČR) - předseda, Matthew Zahradnik, McA (Kanada), Štefan Bakoš, McA (Slovensko). Dozorčí rada: Mgr. Thomas Müller (Německo). AK Diag Human Cannabis je člen Open Royal Academy.Úřad vlády ČR

nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01, Praha 1 - Malá Strana
posta@vlada.cz, edesk@vlada.czVěc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.Úvodem: Žadatel je přesvědčen, že žádost je možno kompetentně odpovědět pouze a jen Úřadem vlády ČR, neboť se žádost týká téměř všech resortů a mezinárodního práva, přístupové smlouvy ČR k EU a dalších smluv s EU po vstupu 1.5.2004. Laskavě žádáme, aby text této žádosti byl v rozhodnutí Úřadu vlády ČR celý uveden, pročež vám jej k usnadnění práce zasíláme rovněž elektronicky a následně jej zasíláme poštou s podpisem. Žádáme poštovní i elektronické doručení rozhodnutí Úřadu vlády ČR. Děkujeme.Ve věci konopí jako obchodovatelného produktu na trhu EU ve smyslu Směrnice 98/34/ES a nejen rozsudku SDEU C-136/09 Josemans a dle právního rámce zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve smyslu novelizací při vstupu a po vstupu ČR do EU zák. č. 362/2004 Sb., zák. č. 466/2004 Sb., zák. č. 228/2005 Sb., zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 141/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 106/2011 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 50/2013 Sb. a zák. č. 273/2013 Sb. sdělte:1.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR před vstupem ČR do EU v přístupové smlouvě výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES pro 3 naprosto a zcela odlišné (z hlediska obsahu účinné léčivé látky THC dle 98/34/ES) produkty z konopí uvedené však v jedné jediné definici produktu, a to dle § 2 písm. f) zákona o návykových látkách (dále jen ZoNL), kde je uveden jako jeden konopný produkt současně 1. kvetoucí vrcholík, 2. plodonosný vrcholík a 3. celá nadzemní část rostliny konopí včetně vrcholíku, když tyto 3 produkty jsou z hlediska obsahu účinné látky THC a CBD zcela a naprosto odlišné ve smyslu podmínek pro technický předpis výrobku dle směrnice 98/34/ES a podmínek a pravidel ZoNL k pěstování a nakládání s konopím.2.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR u EU/EK výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že Česká republika, resp. Policie ČR nemusí používat žádnou právně závaznou metodiku pro měření obsahu THC v konopí a nemusí dokonce používat ani právně závaznou evropskou metodiku měření, kdy poslední aktualizace je uvedena v příloze č.1. Nařízení ES č. 1122/2009. Zohledněte žádost číslo 2 v souvislosti s novelizací ZoNL při vstupu do EU zákonem č. 362/2004 Sb. udávajícím v § 29 ZoNL platném od satby konopí v roce 2004 jasný technický předpis dle směrnice 98/34/ES, že konopí dle obsahu THC bez výjimky dle všech tří definic konopného produktu dle § 2 písm. f) ZoNL mohou občané sázet a zpracovávat bez registrace u ČR. Dodejme, že fyzické a právnické osoby mohou konopí pěstovat bez registrace u ČR jen do 100 m2 pěstitelní plochy a nakládat s ním pak mohou k účelům průmyslovým a pokusnickým (§ 5, odst. 5 ZoNL) rovněž bez registrace či povolení. Teprve nad 100 m2 plochy pro pěstitele probíhá registrace satby registrovaných odrůd konopí.3.     Ad. žádost č. 2 sdělte výjimku ČR v přístupové smlouvě k povolení obchodního zákazu pro subjekty v ČR k provedení ryzího technickému předpisu k pěstování konopí a zpracování konopných produktů s povoleními dle §§ 8 a 24 ZoNL s platností novelizacemi ZoNL od 1.7.2009 u § 8 ZoNL zákonem č. 141/2009 Sb. a s platností od 1.4.2014 u § 24 ZoNl zákonem č. 50/2013 Sb., kdy se konopné produkty (resp. 3 odlišné modality produktu dle § 2 písm. f) specifikují obsahem nad 0,3% THC (obsah CBD není specifikován).4.     Ad žádost č. 2 a 3 sdělte kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR před či po vstupu ČR do EU výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že Česká republika  nemusela novelizace ad žádost č. 3 výše uvedených technických předpisů ZoNL pro obchodovatelné produkty notifikovat dle povinnosti směrnice 98/34/ES.5.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR před vstupem ČR do EU výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že Česká republika může mít obsah THC v pěstovaných odrůdách konopí (u daných tří zcela odlišných produktů konopí – viz 1 - dle § 2 písm. f) ZoNL)do 0,3%, když v  EU je povoleno – bez vyššího stupně kontroly - pouze konopí do 0,2% THC.6.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR před vstupem ČR do EU výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že Česká republika mohla mít až do 1.4.2013 a novelizace ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. dle § 5 odst. 5 ZoNL povoleno, že na získávání, skladování a zacházení s konopím k účelům průmyslovým a pokusnickým nemusí mít fyzická či právnická osoba žádné povolení úřadu a subjekty tak mohou činit s konopím dle obsahu a množství THC a CBD bez výjimky a konopné produkty mohou obchodovat.7.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR po vstupu ČR do EU výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že Česká republika nemusí novelizaci obsahu THC v konopí a jeho produktech pro pěstování a nakládání s konopím bez povolení úřadů dle §§  5 odst. 5 a 29 ZoNL ve smyslu novelizace ZoNL zákonem č.50/2013 Sb. notifikovat dle povinnosti směrnice 98/34/ES, když obsah THC v konopí a jeho produktech byl novelou zákona č. 50/2013 Sb. změněn z původního bez výjimky na 0,3 % THC v konopí (dle tří definic produktů dle § 2 písm. f) ZoNL a jde přitom rovněž o ryzí technický předpis pro obchodovatelný produkt dle práva Evropské unie i ČR.8.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR výjimky nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES k zákazu provedení technického předpisu k produktu z konopí dle § 15 písm. f) až do 1.4.2013 novelizací ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. a tuto novelizaci platnou od 1.4.2013 ČR nemusela notifikovat u Evropské komise dle povinnosti směrnice 98/34/ES.  9.     Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES, že novela ZoNL prvně notikovaná u Evropské komise 21. 5.2012 pod č. 2012/329/CZ (viz databáze TRIS) v souladu s povinnostmi směrnice 98/34/ES se může zcela zásadně lišit - a právě v důležitých technických předpisech §§ ZoNL ! – od Parlamentem ČR schválené novely ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. s platností od 10.9.2013, což je jinak v hrubém rozporu se směrnicí 98/34/ES a taková notifikace, resp. změna zákona je nevymahatelná (viz judikatura SDEU k 98/34/ES).10. Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES,  že MZ ČR či jiný úřad není povinen vést odrůdovou knihu léčivých genetik konopí, když přitom vyhláška MZ ČR č. 221/2013 Sb. stanoví obchodovatelnost odrůd konopí ve čtyřech modalitách konopných produktů, a to 1) THC 12%, CBD<1%, 2) THC 19%, CBD<1%, 3) THC 6%, CBD 7,5% a 4) 14 % THC a CBD<1%11. Kdy (kým, číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) získala ČR výjimku nad rámec čl. 10 Směrnice 98/34/ES,  že subjekty podílející se na výzkumu léčivých genetik konopí z výzkumu vzešlé genetiky konopí nesmí registrovat u ČR či EU a MZ ČR nejen opakovaně odmítá léčivé odrůdy konopí registrovat, ale také odmítá veřejně sdělit, jaké jsou podmínky a pravidla  (technický předpis) pro uznání konopné odrůdy (produktu) léčivým obchodovatelným zbožím na trhu EU ve smyslu směrnice 98/34/ES z hlediska obsahu účinných látek (viz žádost č. 10 a vyhláška MZČR). Pokud však ČR má úřad a pravidla pro registraci léčivých odrůd konopí a podmínky pro uznání dané genetiky konopí z hlediska obsahu účinných látek za léčivou, toto nám sdělte.12. Kdy (číslo jednací, odkaz na web nebo zašlete kopii dokumentu) Vláda ČR určila jakému resortu vrcholovou odpovědnost za dodržování směrnice 98/34/ES ke konopí jako obchodovatelnému produktu na trhu EU ve – s ohledem na Úmluvy OSN - specifickému režimu, viz Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

K tomu z hlediska žádosti dle 106 /1999 Sb. k čerpání fondů ESF sdělte:13.  Který resort či orgán A) v prvním a B) v druhém programovacím období čerpání fondů ESF ve veřejných metodikách k realizaci projektů ESF či smlouvách s realizátory projektů ESF uváděl a  uvádí povinnost pětileté udržitelnosti projektů dle Nařízení rady, pokud byly z dotace ESF projektem vytvořeny a financovány nová pracovní místa. Za C) sdělte, který resort je vrcholově odpovědný za to, že resorty či jiné orgány rozdělující dotace ESF musí svými opatřeními garantovat, že ve smlouvách či metodikách jako nedílných přílohách smlouvy k realizaci projektu ESF bude uvedena povinnost pětileté udržitelnosti projektu při vzniku nových pracovních míst financovaných z ESF.

S přáním hezkých dnů, veselých svátků a úspěchů v novém roce
V Ospělově dne 21.12.2013              Mgr. Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 22. prosince 2013 0:23
Předmět: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
Komu: Posta <posta@vlada.cz>, edesk@vlada.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com


----------------------------------------------------